ბიბლიოთეკა

 1. ტექ.რეგ.ადრე.და სკოლ.აღზ.გან. 2017 30.ოქტ. #487

 2. სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამა ბაგა ბაღებისთვის აქტივობათა წიგნი

 3. სასკოლო მზაობის პროგრამა

 4. სასკოლო მზაობის პროგრამა – აქტივობების კრებული

 5. ნაბიჯ – ნაბიჯ პროგრამა ბავშვებისა და მშობლებისათვის

 6. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობა 2016 12.სექტემბერი #437

 7. ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგის სახემძღვანელო

 8. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და გან.სახ.სტანდ.

 9. ადრეული ბავშვობის კურიკულუმი რედაქტირებული

 10. ადრეული ასაკის სწავლისა და განვითარების სტანდარტი

 11. ბაგა-ბაღის საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო.

 12. ბავშვის განვითარება-1

 13. ინკლუზიური_განათლების_გზამკვლევი

 14. ბავშვის განვითერება 0-დან 1 წლამდე

 15. ბავშვის განვითერება1-დან 3 წლამდე