პროფესიული განათლების მასწავლებლების სამუშაო  შეხვედრა

პროფესიული საგამანათლებლო პროგრამის ,, აღმზრდელი” – ს პროფესიული განათლების მასწავლებლების სამუშაო  შეხვედრა  . მოდულის ინსტრუმენტის შექმნა, ცოდნის გაზიარება საკუთარი პრაქტიკის მაგალითზე დაყრდნობით .

X