კატეგორია: Uncategorized

აზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა მომზადება/გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა ,, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” რომელიც წარმატებით დაასრულა პროგრამის 30 -მა მოსარგებლემ.

საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემიაში დასრულდა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 16 იანვარს N 17 დადგენილებით დამტკიცებული სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროფესიული მომზადება/გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა ,, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” რომელიც წარმატებით დაასრულა პროგრამის 30 -მა მოსარგებლემ. პროგრამის განმახორციელებლები ნანა აბსავა, ლელა გრიგოლაია.

Read More