მისია

მ  ი  ს  ი  ა

 

საზოგადოებრივ  კოლეჯ ზუგდიდის აკადემიის  მისიაა თანამედროვე მეთოდების  დანერგვით, მატერიალური რესურსების ეფექტურად გამოყენებით, მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნით მოამზადოს მუდმივად ცვალებადი  თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ჯანდაცვისა და  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების პროფესიული განათლების კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა შეესაბამება თანამედროვე ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებს.კოლეჯი განუხრელად იზრუნებს კურსდამთავრებულების კარიერის განვითარებაზე  და დასაქმების ხელშეწყობაზე ; მაღალკვალიფიცირებული კადრების მოზიდვასა და საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვაზე; კოლეჯის პედაგოგიური პერსონალისა და  სხვა სტრუქტურების თანამშრომლების   ცოდნის განახლებასა და კვალიფიკაცის ამაღლებაზე.