მისია

 

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ  ზუგდიდის აკადემიის მისიაა  თანამედროვე მეთოდების დანერგვით, მატერიალური რესურსების ეფექტურად  გამოყენებით, მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნით მოამზადოს მუდმივად ცვალებადი, თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების  კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა შეესაბამება თანამედროვე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს. კოლეჯი განუხრელად იზრუნებს კურსდამთავრებულთა კარიერულ ზრდაზე  და დასაქმების ხელშეწყობაზე. მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვაზე.  კოლეჯის პედაგოგების და სხვა სტრუქტურის თანამშრომლების განახლებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.