სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლები ოფისის მენეჯერის მოკლევადიან პროფესიულ პროგრამაზე მსმენელები სწავლების პროცესი.